Inschrijven hondenschool

Wat leuk dat je je wil inschrijven voor een cursus bij Hondenschool Honddoenlijk. Door onderstaand formulier in te vullen, schrijf je je in voor de groepslessen op de hondenschool. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Alvast bedankt!

Let op! De mails van Honddoenlijk kunnen in de ongewenste mails belanden, hou deze inbox dus goed in de gaten.

(Inschrijven voor de overige cursussen gaat via de instructeur.)
Artikel A – Definities
1. Een cursist is iemand die gebruikmaakt van de diensten van Honddoenlijk.
2. Een cursist is ingeschreven wanneer hij of zij zich ingeschreven heeft of een akkoord, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, heeft gegeven op het afnemen van diensten van Honddoenlijk.
3. Diensten zijn al de af te nemen mogelijkheden van Honddoenlijk, bestaande uit onder andere: losse lessen, lespakketten, cursussen, analyses, consulten en begeleidingen.

Artikel B – Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cursisten en Honddoenlijk.
2. Door in te schrijven voor diensten van Honddoenlijk, gaat een cursist akkoord met de algemene voorwaarden.
3. Honddoenlijk behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en prijzen te veranderen. Cursisten kunnen na wijziging van de algemene voorwaarden of prijzen geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven van de algemene voorwaarden of eerdere prijzen. Bij de al betaalde diensten blijft de gemaakte prijsafspraak gedurende de dienst geldig.
4. Honddoenlijk behoudt zich het recht op grond van de Auteurswet.

Artikel C – Inschrijvingsvoorwaarden
1. Een inschrijving voor diensten geschiet via het formulier op de website van Honddoenlijk, via de mail of telefoon te worden voldaan.
2. Bij inschrijving geeft de cursist toestemming om foto’s van zijn of haar hond te laten maken en deze te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ook de naam van de hond mag bij deze foto’s gebruikt worden.
3. Wanneer cursisten gebruikmaken van diensten van Honddoenlijk, dan gaan zij ook akkoord met de privacyverklaring.
4. Een cursist is zelf verantwoordelijk voor het laten enten van zijn of haar hond met de voor een hond vereiste entingen.
5. Op verzoek van Honddoenlijk dient elke cursist van Honddoenlijk het dierenpaspoort van zijn of haar hond te kunnen tonen met een gezondheidsverklaring van de voor honden vereiste entingen.

Artikel D – Betalingsvoorwaarden
1. Een inschrijving of akkoord op het afnemen van diensten, verplicht tot betaling.
2. De betaling van een losse dienst dient uiterlijk 7 dagen na gebruik te worden voldaan.
3. De betaling van een lespakket en/of cursus en/of begeleiding dient uiterlijk 2 dagen vóór gebruik te worden voldaan. Indien de betaling van een pakket en/of cursus en/of begeleiding niet is voldaan binnen genoemde termijn, gaat de les of begeleiding van Honddoenlijk niet door. Wanneer een verzoek tot betaling van een lespakket, cursus of begeleiding, minder dan 5 dagen vóór gebruik is verzonden, moet de betaling uiterlijk worden voldaan voordat de eerste les of de begeleiding start.
4. Inschrijving voor een lespakket en/of cursus en/of begeleiding verplicht tot betaling van het gehele pakket. Restitutie van (een deel van) het geld van het lespakket en/of cursus en/of begeleiding is niet mogelijk buiten de wettelijke bedenktijd om, zie artikel E.
5. Voor diensten op een locatie naar keuze (bijvoorbeeld aan huis) vanaf een afstand van meer dan 5 kilometer berekend vanaf het thuisadres van de instructeur (Wijchen) worden reiskosten á €0,30 per gereden kilometer gerekend. Door overeen te stemmen over een locatie op meer dan 5 kilometer afstand, wordt er ook overeen gekomen tot een verplichting van de betaling van de reiskosten.
6. De prijs geldt voor de overeengekomen lestijd en/of duur van de dienst. Mocht een les of andere dienst langer duren, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht en is de cursist verplicht deze te betalen. De meerprijs staat in verhouding tot de overeengekomen prijs en wordt berekend per kwartier. Wanneer een les korter duurt, is restitutie van de les- of pakketprijs niet mogelijk. Dit geldt ook voor de duur van de andere diensten die geleverd worden door Honddoenlijk.
7. Wanneer een cursist niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, dan worden kosten die al gemaakt zijn, verhaald op de cursist en worden er geen diensten geleverd totdat er is voldaan aan deze voorwaarden.

Artikel E – Wettelijke bedenktijd
1. Cursisten die zich hebben ingeschreven voor een dienst van Honddoenlijk, hebben vanaf het moment vanaf inschrijving 14 dagen wettelijke bedenktijd.
2. Wanneer een losse dienst binnen 14 dagen na het moment van inschrijving valt, doet de cursist afstand van de wettelijke bedenktijd op het moment dat de dienst start. Een dienst gaat van start wanneer de cursist een vragenlijst invult of wanneer de instructeur van huis vertrekt naar de afspraak toe. De cursist is daarmee verplicht te betalen voor de dienst en eventueel gemaakte reiskosten.
3. Wanneer een dienst die uit meer dan een enkele afspraak bestaat, binnen 14 dagen na het moment van inschrijving valt, moet de cursist, als hij of zij aanspraak wilt maken op zijn bedenktijd, wel betalen voor de al geleverde diensten. De prijs van de geleverde diensten wordt berekend aan de hand van de huidige prijs van losse onderdelen van dienst.
4. Na betaling van een dienst, ziet de cursist af van de wettelijke bedenktijd en is de betaling niet te restitueren.
5. Wanneer een cursist gebruik wilt maken van de wettelijke bedenktijd, dient hij of zij dit schriftelijk, via de mail (info@honddoenlijk.nl), te melden onder vermelding van ‘bedenktijd’. Restitutie van de nog niet geleverde diensten vindt dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, plaats.

Artikel F – Annulering
1. Indien een cursist besluit om een dienst tussentijds te beëindigen, dan is restitutie van een deel van de prijs niet mogelijk buiten de wettelijke bedenktijd om, zie artikel E.
2. Een dienst is niet overdraagbaar aan derden.
3. Privélessen kunnen kosteloos geannuleerd worden wanneer er tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de geplande privéles afgemeld wordt, dit kan telefonisch of via de mail.
4. Wanneer een cursist binnen de 48 uur voorafgaand aan een geplande privéles afmeld, dan wordt deze privéles volledig in rekening gebracht of van het lespakket en/of de cursus afgehaald. Cursisten die een losse privéles gepland hadden, zijn verplicht tot betaling.
5. Wanneer een cursist verhinderd is om deel te nemen aan een groepsles, is deze les niet in te halen of te restitueren.
6. Wanneer een dienst vanuit Honddoenlijk afgezegd wordt, dan wordt deze dienst ingehaald. Voor groepslessen wordt de inhaalles door Honddoenlijk bepaald. Voor privélessen of consulten wordt er samen met de cursist naar een inhaalmoment gezocht.
7. Honddoenlijk behoudt zich het recht om begeleiding van cursisten te weigeren.
8. Honddoenlijk behoudt zich het recht om begeleiding voortijdig, met opgaaf van reden, te beëindigen. Restitutie van het cursusgeld is in dit geval mogelijk en zal in verhouding zijn met de overeengekomen prijs. De betaling van al geleverde diensten dient wel te worden voldaan.
9. Er valt geen aanspraak te maken op garantie wat betreft de inhoud van de diensten van Honddoenlijk. Wanneer een hond terugvalt in ongewenst gedrag, dan is hier een verklaring voor die buiten het bereik van Honddoenlijk ligt. Cursisten mogen vanzelfsprekend terugkomen en wederom gebruik maken van de lessen van Honddoenlijk, maar een (oud) cursist kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel G – Aansprakelijkheid
1. Een cursist dient een WA-verzekering te hebben afgesloten waar de hond bij in opgenomen is.
2. Een cursist is ten allen tijden en op elke locatie zelf verantwoordelijk voor zijn of haar hond. Eventuele schade of negatieve gevolgen die door de hond veroorzaakt worden, vallen, onafhankelijk van de locatie waar een les of dienst plaatsvindt, onder de aansprakelijkheid van de cursist.
3. Honddoenlijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor toegebrachte schade door de hond van een cursist of de cursist zelf aan personen, dieren, natuur en materialen in alle vormen.
4. Honddoenlijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor iedere vorm van schade of negatieve gevolgen die is of zijn opgelopen tijdens een dienst.
5. In het geval dat een cursist of zijn hond voor, tijdens of na een dienst van Honddoenlijk schade of letsel aanbrengt aan een instructeur, de locatie (inclusief bijbehorende voorwerpen of materiaal) of materiaal van Honddoenlijk, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend op de cursist.
6. Verkregen advies van Honddoenlijk leidt niet tot aansprakelijkheid van Honddoenlijk voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van de adviezen. De cursist, eigenaar van de hond, blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond.
7. Mocht een incident leiden tot een geschil, dan blijft de cursist aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen. Honddoenlijk is in geen enkel geval aansprakelijk voor negatieve gevolgen die voortvloeien uit een dienst.
8. Honddoenllijk is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door Honddoenlijk ingeschakelde derden.
9. Ten aanzien van de verleende diensten van Honddoenlijk geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Honddoenlijk kan dus niet aansprakelijk gesteld worden omtrent ontevredenheid van cursisten over de geleverde diensten.
10. Honddoenlijk is niet aansprakelijk voor verschrijvingen op de website.
11. Indien Honddoenlijk aansprakelijk wordt gehouden, zal Honddoenlijk uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de cursist is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbare tekortschieting van de verplichtingen van Honddoenlijk met betrekking tot haar diensten.

Artikel H – Voedingsadvies
1. Voedingsadviezen worden met zorg opgesteld, daarbij wordt de informatie gebruikt die de eigenaar van een hond geeft. Hondddoenlijk is niet aansprakelijk voor het niet kunnen toepassen van informatie die niet beschikbaar was tijdens het opstellen van het voedingsadvies. Mocht een hond een gezondheidsprobleem hebben waarvan Honddoenlijk niet op de hoogte is gesteld, dan kan dit niet meegenomen worden in het voedingsadvies.
2. Een eigenaar is zelf verantwoordelijk om gezondheidsinformatie over de hond aan te leveren zodat het meegenomen kan worden in het voedingsadvies.
3. Een eigenaar is en blijft ook bij een begeleiding tijdens een voedingsadvies, zelf verantwoordelijk om bij een acuut gezondheidsprobleem de dierenarts in te schakelen.
4. Honddoenlijk geeft adviezen naar beste inzicht en vermogen, maar kan niet 100% garanderen dat deze adviezen de beoogde invloed hebben (op het lichaam) van de hond, omdat hierop ook externe factoren van invloed zijn. Honddoenlijk is dan ook niet aansprakelijk voor enige gevolgen na een gegeven advies.

Artikel I – Huisregels
1. Honddoenlijk is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van de huisregels.
2. De cursist is zelf verantwoordelijk om afstand, minimaal 2 meter, tot andere honden te bewaren.
3. De cursist houdt zijn hond ten allen tijden aangelijnd, mits op nadrukkelijk verzoek van de instructeur anders overlegd tijdens de les.
4. Wanneer de cursist een groepsles op locatie volgt, zorgt de cursist ervoor dat de hond zijn behoefte heeft kunnen doen voorafgaand aan de les. Zo worden ongelukjes zo veel mogelijk voorkomen.
5. Wanneer de hond van de cursist een ongelukje heeft, wordt dit door de cursist opgeruimd. Een cursist heeft daarom ten allen tijde voldoende opruimmateriaal (poepzakjes) bij.
6. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerende) hondentuig met een lijn van 1.50 tot 2.00 meter (uitrollijnen zijn niet gewenst). Alle andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij dit nadrukkelijk is overlegd met de instructeur.
7. Indien een hond loops, of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij met de hond op een groepsles verschijnt.
8. Bij een groepsles is het mogelijk één extra begeleider van de hond of toeschouwer mee te nemen. Deze mag bij de cursist zitten tijdens de les.
9. Het is niet toegestaan dat kinderen tot 14 jaar deelnemen aan een groepsles. Ten allen tijden dient overleg met de instructeur plaats te vinden wanneer een kind tussen 14 en 18 wilt deelnemen aan de les.
10. In verband met de veiligheid staan kinderen altijd onder toezicht van de cursist die zorg draagt over het kind. Bij groepslessen dienen kinderen altijd bij de volwassene die het kind heeft meegenomen te blijven. De cursist die een kind heeft meegenomen blijft ten allen tijde verantwoordelijk over het kind.
Privacyverklaring
Honddoenlijk, gevestigd aan Valendrieseweg 57, 6602GJ Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Honddoenlijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@honddoenlijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Honddoenlijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Honddoenlijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Honddoenlijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Honddoenlijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Honddoenlijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Honddoenlijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Honddoenlijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Honddoenlijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Honddoenlijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@honddoenlijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Honddoenlijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Honddoenlijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Honddoenlijk via info@honddoenlijk.nl.

Nadat je op de knop ‘Verzend’ klikt, zie je een groene balk met een bevestiging. Mocht je deze bevestiging niet zien, neem dan even contact met mij op via de mail (info@honddoenlijk.nl). Ik zou het namelijk erg vervelend vinden als jouw inschrijving niet goed aankomt.