Algemene voorwaarden

Artikel A – Definities

1. Een cursist is iemand die gebruikmaakt van de diensten van Honddoenlijk.
2. Een cursist is ingeschreven wanneer hij of zij zich ingeschreven heeft of een akkoord, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, heeft gegeven op het afnemen van diensten van Honddoenlijk.
3. Diensten zijn al de af te nemen mogelijkheden van Honddoenlijk, bestaande uit onder andere: losse lessen, lespakketten, cursussen, analyses, consulten en begeleidingen.

Artikel B – Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cursisten en Honddoenlijk.
2. Door in te schrijven voor diensten van Honddoenlijk, gaat een cursist akkoord met de algemene voorwaarden.
3. Honddoenlijk behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en prijzen te veranderen. Cursisten kunnen na wijziging van de algemene voorwaarden of prijzen geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven van de algemene voorwaarden of eerdere prijzen. Bij de al betaalde diensten blijft de gemaakte prijsafspraak gedurende de dienst geldig.
4. Honddoenlijk behoudt zich het recht op grond van de Auteurswet.

Artikel C – Inschrijvingsvoorwaarden

1. Een inschrijving voor diensten geschiet via het formulier op de website van Honddoenlijk, via de mail of telefoon te worden voldaan.
2. Bij inschrijving geeft de cursist toestemming om foto’s van zijn of haar hond te laten maken en deze te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ook de naam van de hond mag bij deze foto’s gebruikt worden.
3. Wanneer cursisten gebruikmaken van diensten van Honddoenlijk, dan gaan zij ook akkoord met de privacyverklaring.
4. Een cursist is zelf verantwoordelijk voor het laten enten van zijn of haar hond met de voor een hond vereiste entingen.
5. Op verzoek van Honddoenlijk dient elke cursist van Honddoenlijk het dierenpaspoort van zijn of haar hond te kunnen tonen met een gezondheidsverklaring van de voor honden vereiste entingen.

Artikel D – Betalingsvoorwaarden

1. Een inschrijving of akkoord op het afnemen van diensten, verplicht tot betaling.
2. De betaling van een losse dienst dient uiterlijk 7 dagen na gebruik te worden voldaan.
3. De betaling van een lespakket en/of cursus en/of begeleiding dient uiterlijk 2 dagen vóór gebruik te worden voldaan. Indien de betaling van een pakket en/of cursus en/of begeleiding niet is voldaan binnen genoemde termijn, gaat de les of begeleiding van Honddoenlijk niet door. Wanneer een verzoek tot betaling van een lespakket, cursus of begeleiding, minder dan 5 dagen vóór gebruik is verzonden, moet de betaling uiterlijk worden voldaan voordat de eerste les of de begeleiding start.
4. Inschrijving voor een lespakket en/of cursus en/of begeleiding verplicht tot betaling van het gehele pakket. Restitutie van (een deel van) het geld van het lespakket en/of cursus en/of begeleiding is niet mogelijk buiten de wettelijke bedenktijd om, zie artikel E.
5. Voor diensten op een locatie naar keuze (bijvoorbeeld aan huis) vanaf een afstand van meer dan 5 kilometer berekend vanaf het thuisadres van de instructeur (Wijchen) worden reiskosten á €0,30 per gereden kilometer gerekend. Door overeen te stemmen over een locatie op meer dan 5 kilometer afstand, wordt er ook overeen gekomen tot een verplichting van de betaling van de reiskosten.
6. De prijs geldt voor de overeengekomen lestijd en/of duur van de dienst. Mocht een les of andere dienst langer duren, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht en is de cursist verplicht deze te betalen. De meerprijs staat in verhouding tot de overeengekomen prijs en wordt berekend per kwartier. Wanneer een les korter duurt, is restitutie van de les- of pakketprijs niet mogelijk. Dit geldt ook voor de duur van de andere diensten die geleverd worden door Honddoenlijk.
7. Wanneer een cursist niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, dan worden kosten die al gemaakt zijn, verhaald op de cursist en worden er geen diensten geleverd totdat er is voldaan aan deze voorwaarden.

Artikel E – Wettelijke bedenktijd

1. Cursisten die zich hebben ingeschreven voor een dienst van Honddoenlijk, hebben vanaf het moment vanaf inschrijving 14 dagen wettelijke bedenktijd.
2. Wanneer een losse dienst binnen 14 dagen na het moment van inschrijving valt, doet de cursist afstand van de wettelijke bedenktijd op het moment dat de dienst start. Een dienst gaat van start wanneer de cursist een vragenlijst invult of wanneer de instructeur van huis vertrekt naar de afspraak toe. De cursist is daarmee verplicht te betalen voor de dienst en eventueel gemaakte reiskosten.
3. Wanneer een dienst die uit meer dan een enkele afspraak bestaat, binnen 14 dagen na het moment van inschrijving valt, moet de cursist, als hij of zij aanspraak wilt maken op zijn bedenktijd, wel betalen voor de al geleverde diensten. De prijs van de geleverde diensten wordt berekend aan de hand van de huidige prijs van losse onderdelen van dienst.
4. Na betaling van een dienst, ziet de cursist af van de wettelijke bedenktijd en is de betaling niet te restitueren.
5. Wanneer een cursist gebruik wilt maken van de wettelijke bedenktijd, dient hij of zij dit schriftelijk, via de mail (info@honddoenlijk.nl), te melden onder vermelding van ‘bedenktijd’. Restitutie van de nog niet geleverde diensten vindt dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, plaats.

Artikel F – Annulering

1. Indien een cursist besluit om een dienst tussentijds te beëindigen, dan is restitutie van een deel van de prijs niet mogelijk buiten de wettelijke bedenktijd om, zie artikel E.
2. Een dienst is niet overdraagbaar aan derden.
3. Privélessen kunnen kosteloos geannuleerd worden wanneer er tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de geplande privéles afgemeld wordt, dit kan telefonisch of via de mail.
4. Wanneer een cursist binnen de 48 uur voorafgaand aan een geplande privéles afmeld, dan wordt deze privéles volledig in rekening gebracht of van het lespakket en/of de cursus afgehaald. Cursisten die een losse privéles gepland hadden, zijn verplicht tot betaling.
5. Wanneer een cursist verhinderd is om deel te nemen aan een groepsles, is deze les niet in te halen of te restitueren.
6. Wanneer een dienst vanuit Honddoenlijk afgezegd wordt, dan wordt deze dienst ingehaald. Voor groepslessen wordt de inhaalles door Honddoenlijk bepaald. Voor privélessen of consulten wordt er samen met de cursist naar een inhaalmoment gezocht.
7. Honddoenlijk behoudt zich het recht om begeleiding van cursisten te weigeren.
8. Honddoenlijk behoudt zich het recht om begeleiding voortijdig, met opgaaf van reden, te beëindigen. Restitutie van het cursusgeld is in dit geval mogelijk en zal in verhouding zijn met de overeengekomen prijs. De betaling van al geleverde diensten dient wel te worden voldaan.
9. Er valt geen aanspraak te maken op garantie wat betreft de inhoud van de diensten van Honddoenlijk. Wanneer een hond terugvalt in ongewenst gedrag, dan is hier een verklaring voor die buiten het bereik van Honddoenlijk ligt. Cursisten mogen vanzelfsprekend terugkomen en wederom gebruik maken van de lessen van Honddoenlijk, maar een (oud) cursist kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel G – Aansprakelijkheid

1. Een cursist dient een WA-verzekering te hebben afgesloten waar de hond bij in opgenomen is.
2. Een cursist is ten allen tijden en op elke locatie zelf verantwoordelijk voor zijn of haar hond. Eventuele schade of negatieve gevolgen die door de hond veroorzaakt worden, vallen, onafhankelijk van de locatie waar een les of dienst plaatsvindt, onder de aansprakelijkheid van de cursist.
3. Honddoenlijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor toegebrachte schade door de hond van een cursist of de cursist zelf aan personen, dieren, natuur en materialen in alle vormen.
4. Honddoenlijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor iedere vorm van schade of negatieve gevolgen die is of zijn opgelopen tijdens een dienst.
5. In het geval dat een cursist of zijn hond voor, tijdens of na een dienst van Honddoenlijk schade of letsel aanbrengt aan een instructeur, de locatie (inclusief bijbehorende voorwerpen of materiaal) of materiaal van Honddoenlijk, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend op de cursist.
6. Verkregen advies van Honddoenlijk leidt niet tot aansprakelijkheid van Honddoenlijk voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van de adviezen. De cursist, eigenaar van de hond, blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond.
7. Mocht een incident leiden tot een geschil, dan blijft de cursist aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen. Honddoenlijk is in geen enkel geval aansprakelijk voor negatieve gevolgen die voortvloeien uit een dienst.
8. Honddoenllijk is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door Honddoenlijk ingeschakelde derden.
9. Ten aanzien van de verleende diensten van Honddoenlijk geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Honddoenlijk kan dus niet aansprakelijk gesteld worden omtrent ontevredenheid van cursisten over de geleverde diensten.
10. Honddoenlijk is niet aansprakelijk voor verschrijvingen op de website.
11. Indien Honddoenlijk aansprakelijk wordt gehouden, zal Honddoenlijk uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de cursist is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbare tekortschieting van de verplichtingen van Honddoenlijk met betrekking tot haar diensten.

Artikel H – Voedingsadvies

1. Voedingsadviezen worden met zorg opgesteld, daarbij wordt de informatie gebruikt die de eigenaar van een hond geeft. Hondddoenlijk is niet aansprakelijk voor het niet kunnen toepassen van informatie die niet beschikbaar was tijdens het opstellen van het voedingsadvies. Mocht een hond een gezondheidsprobleem hebben waarvan Honddoenlijk niet op de hoogte is gesteld, dan kan dit niet meegenomen worden in het voedingsadvies.
2. Een eigenaar is zelf verantwoordelijk om gezondheidsinformatie over de hond aan te leveren zodat het meegenomen kan worden in het voedingsadvies.
3. Een eigenaar is en blijft ook bij een begeleiding tijdens een voedingsadvies, zelf verantwoordelijk om bij een acuut gezondheidsprobleem de dierenarts in te schakelen.
4. Honddoenlijk geeft adviezen naar beste inzicht en vermogen, maar kan niet 100% garanderen dat deze adviezen de beoogde invloed hebben (op het lichaam) van de hond, omdat hierop ook externe factoren van invloed zijn. Honddoenlijk is dan ook niet aansprakelijk voor enige gevolgen na een gegeven advies.

Artikel I – Huisregels

1. Honddoenlijk is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van de huisregels.
2. De cursist is zelf verantwoordelijk om afstand, minimaal 2 meter, tot andere honden te bewaren.
3. De cursist houdt zijn hond ten allen tijden aangelijnd, mits op nadrukkelijk verzoek van de instructeur anders overlegd tijdens de les.
4. Wanneer de cursist een groepsles op locatie volgt, zorgt de cursist ervoor dat de hond zijn behoefte heeft kunnen doen voorafgaand aan de les. Zo worden ongelukjes zo veel mogelijk voorkomen.
5. Wanneer de hond van de cursist een ongelukje heeft, wordt dit door de cursist opgeruimd. Een cursist heeft daarom ten allen tijde voldoende opruimmateriaal (poepzakjes) bij.
6. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerende) hondentuig met een lijn van 1.50 tot 2.00 meter (uitrollijnen zijn niet gewenst). Alle andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij dit nadrukkelijk is overlegd met de instructeur.
7. Indien een hond loops, of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij met de hond op een groepsles verschijnt.
8. Bij een groepsles is het mogelijk één extra begeleider van de hond of toeschouwer mee te nemen. Deze mag bij de cursist zitten tijdens de les.
9. Het is niet toegestaan dat kinderen tot 14 jaar deelnemen aan een groepsles. Ten allen tijden dient overleg met de instructeur plaats te vinden wanneer een kind tussen 14 en 18 wilt deelnemen aan de les.
10. In verband met de veiligheid staan kinderen altijd onder toezicht van de cursist die zorg draagt over het kind. Bij groepslessen dienen kinderen altijd bij de volwassene die het kind heeft meegenomen te blijven. De cursist die een kind heeft meegenomen blijft ten allen tijde verantwoordelijk over het kind.